Cookie Consent by Free Privacy Policy website Resevillkor Mälartåg | Mälartåg Hoppa till huvudmenymenu Hoppa till innehålleast Hoppa till fotensouth

Allmänna resevillkor Mälartåg

De här allmänna resevillkoren gäller för resa med Mälartåg från och med 7 juni 2023. För tillgång till tidigare versioner av Resevillkoren, kontakta Mälartåg kundservice.

 Köpvillkoren för Mälartåg hittar du här. 

Innehållsförteckning

1. Inledande bestämmelser

2. Biljetter, biljettkontroll och tilläggsavgift

3. Tillgänglighet

4. Resenärens ansvar

5. Ansvar vid trafikstörning och försening

6. Kundsynpunkter och ansökan om ersättning

7. Ordningsföreskrifter för resa med Mälartåg

8. Förlust av rätten till resa

9. Filmning och fotografering

10. Bagage och medtaganderegler

11. Hittegods

12. Personuppgiftshantering

 

1. Inledande bestämmelser

1.1 Mälartåg är den samhällsfinansierade regionaltågstrafiken på fem linjer som Mälardalstrafik MÄLAB AB, org.nr 556425-0610, med adress Centralplan 3, 111 20 Stockholm, (”Mälardalstrafik”), ansvarar för (”Mälartåg”).

1.2 Detta dokument innehåller Mälardalstrafiks allmänna resevillkor. Dessa villkor kan komma att uppdateras över tid och senaste version av Mälardalstrafiks allmänna resevillkor finns tillgänglig på mälartåg.se (”Resevillkor”).

1.3 Rättigheter och skyldigheter för resenärer som reser med Mälartåg regleras i huvudsak av lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter, Järnvägstrafiklag (2018:181) (”Järnvägstrafiklagen”) och förordning (EU) 2021/782 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (”Tågpassagerarförordningen”).

1.4 För varje avtal om tågresa med Mälartåg som ingås mellan resenär och Mälardalstrafik, Mälardalstrafiks ombud samt återförsäljare, (”Transportavtal”), gäller dessa Resevillkor om inte annat har avtalats. Resevillkoren gäller även när annat transportmedel än tåg tillhandahålls för att utföra den avtalade resan.

1.5 För det fall tillämplig lag eller förordning föreskriver mer förmånliga villkor för resenär ska sådant villkor ha företräde framför vad som anges i dessa Resevillkor.

1.6 Barn under 7 år får av säkerhetsskäl inte resa ensamma på Mälartåg. Mälardalstrafik åtar sig inget särskilt ansvar för ensamåkande barn.

1.7 Mälardalstrafik är skyldigt att, mot fastställt biljettpris, transportera resenär i enlighet med Mälartågs tidtabeller (inklusive meddelade ändringar i dessa tidtabeller). Transporteringsskyldigheten gäller i den mån resenär innehar giltig biljett och utrymme finns i tåget, samt med de inskränkningar som anges i tidtabeller och som framgår av Resevillkoren.

2. Biljetter, biljettkontroll och tilläggsavgift

2.1 Resenär ska ha en giltig biljett innan denne kliver ombord. Resenär kan inte köpa biljett av ombordpersonal på Mälartåg. Så länge resenären uppehåller sig ombord på tåget eller, om tillämpligt, innanför spärrarna på en järnvägsstation, ska denne kunna uppvisa en giltig biljett vid biljettkontroll. Biljetten ska bevaras under hela resan.

2.2 Om resenären när denne köper sin biljett, genom meddelande på järnvägsstationen, eller på annat sätt, får information om att biljetten ska valideras i automat, i eller utanför färdmedlet, anses resenären sakna giltig biljett om sådan validering inte skett.

2.3 Resenär som använder mobil enhet som biljettbärare ansvarar för att den mobila enheten fungerar (har laddat batteri, är kompatibel med de webbsidor eller appar som krävs för att visa biljetten m.m.) under hela resan. Biljetten ska kunna uppvisas i den mobila enheten under hela resan.

2.4 Mälardalstrafik förbehåller sig rätten att begränsa antalet resenärer på tåget av säkerhetsskäl eller när detta är föreskrivet i lag eller förordning.

2.5 Sittplats kan ej förbokas på Mälartåg, utan finns tillgängligt i mån av plats.

2.6 Vilka biljetter som är giltiga ombord på Mälartåg framgår av Mälardalstrafiks beskrivning av biljettsortimentet på mälartåg.se/biljetter. Biljetter förekommer både som personlig och opersonlig.

2.7 En biljett som utfärdats för viss namngiven resenär är personlig och endast giltig för denna resenär. Vid biljettkontroll ska resenären kunna styrka sin identitet genom att uppvisa en giltig ID-handling. Giltig ID-handling är pass, svensk ID-handling, Migrationsverkets LMA-kort samt nationellt ID-kort inom EU. Medföljande barn behöver inte uppvisa någon ID-handling förutom i de fall barnets ålder behöver styrkas.

2.8 Resenär som reser på rabatterad biljett ska kunna uppvisa ett godtagbart bevis för sin rätt att resa till rabatterat pris.

2.9 Student som reser på rabatterad biljett ska kunna intyga studier med giltig studentlegitimation med SL-symbol.

2.10 Om rätt till resa eller rabatt inte kan styrkas anses resenären sakna giltig biljett.

2.11 Biljett som ändrats obehörigen är ogiltig och ska, om så möjligt, tas om hand av ombordpersonal. Att resa på biljett som är förfalskad eller manipulerad är straffbart enligt lag och kan leda till att biljett dras in, biljetten omhändertas och händelsen polisanmäls.

2.12 Resenär som inte kan uppvisa giltig biljett för hela resan, eller inte kan uppvisa erforderliga handlingar enligt 2.7-2.9 ska, om det inte finns ursäktliga skäl, betala en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Tilläggsavgiften på Mälartåg uppgår till 1 500 kr. Resenär får resa till tågets slutdestination med utställd tilläggsavgift som färdbevis.

Resenär kan bestrida påförandet av tilläggsavgift. Bestridandet ska göras till Mälartåg kundservice inom tio (10) arbetsdagar från det datum då tilläggsavgiften är utställd. För att bestrida tilläggsavgift behöver resenär kunna uppge tilläggsavgiftens kontrollnummer.

3. Tillgänglighet

Allmänt

3.1 Resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har samma rättigheter som övriga resenärer. Särskilda tjänster tillhandahålls för att göra resan tillgänglig för så många som möjligt.

Assistans

3.2 Resenärer som har behov av ledsagning till och från tåget, eller vid tågbyte, har rätt till detta vid de stationer där tjänsten ledsagning erbjuds. Ledsagning bokas via Mälartåg kundservice minst 24 timmar före avresa.

3.3 För att läsa mer om ledsagning på station hänvisas resenär till stationsledsagning.se.

3.4 Det är tillåtet att ledsagas av en assistanshund.

Tillgänglighet ombord på Mälartåg

3.5 För information om rullstol och sittscooter se 10.5.

3.6 För att läsa mer om hur tågen är tillgänglighetsanpassade hänvisas resenären till mälartåg.se/tillganglighet.

4.  Resenärens ansvar

4.1 Resenären ska hålla uppsikt över och ansvara för bagage, barnvagn, cykel, djur och liknande som denne tar med ombord.

4.2 Resenären ansvarar för skador och kostnader som drabbar Mälardalstrafik och/eller andra resenärer som orsakas av resenären eller de föremål och djur som denne för med sig (t.ex. bagage, barnvagn, cykel) genom att störa ordningen eller äventyra säkerheten i driften av tåget eller på annat sätt orsakar skada på tåget, ombordpersonal, annan resenär eller annan resenärs egendom. Resenären ansvarar även för skador som orsakas när föremål och djur som resenären för med sig är placerade på sådant sätt att denne inte kan hålla det under uppsikt.

4.3 I de fall Mälardalstrafik blir ersättningsskyldig mot annan resenär eller tredje man för skada som har orsakats av resenären, eller föremål och djur som denne medfört, ska resenären ersätta Mälardalstrafik för sådana kostnader.

4.4 Resenären är skyldig att följa Ordningsföreskrifter för resa med Mälartåg, se avsnitt 7.

5. Ansvar vid trafikstörning och försening

Allmänt

5.1 Förseningsersättning regleras beroende på hur långt tåget åker från startstation till slutstation, inte hur långt resenär reser med tåget.

5.2 Mälardalstrafiks ansvar vid trafikstörning för tåg som har en sträckning kortare än 150 kilometer regleras av lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

5.3 Mälardalstrafiks ansvar vid trafikstörning för tåg som har en sträckning längre än 150 kilometer regleras av Tågpassagerarförordningen.

5.4 Resa som består av flera tåg som har en sträckning kortare än 150 kilometer alternativt tåg som har en sträckning på 150 kilometer eller längre och tåg som har en sträckning kortare än 150 kilometer är en kombinerad resa om det för resan har utfärdats en sammanhållen biljett. Om resenär har en kombinerad resa beräknas ersättningen separat på respektive delsträcka.

5.5 En sammanhållen biljett som är giltig för flera på varandra följande resor med tåg som alla har en sträckning längre än 150 kilometer är att betrakta som en Direktbiljett. För Direktbiljetter finns en utökad rätt till ombokning och ersättning vid förseningar samt hantering av missade anslutningar.

5.6 Resor som innefattar flera av de trafikföretag som deltar i Resplussamarbetet och har köpts i en sammanhållen bokning, definieras som Resplusbiljetter. I de fall Mälartåg ingår i en Resplusresa gäller Resplus resevillkor utöver Mälardalstrafiks egna resevillkor, vilket innefattar en utökad kom-fram-garanti, se Resplus resevillkor på samtrafiken.se/resplus.

5.7 Ersättning enligt 5.13 och 5.18 kan aldrig uppgå till mer än vad resenären betalat för biljetten. Periodkortsinnehavare kan inte sammantaget under periodbiljettens giltighetstid få mer i prisavdrag än det pris som denne har betalat för periodbiljetten.

5.8 Resenär har inte rätt till prisavdrag eller ersättning enligt 5.13 eller 5.18 om förseningen, den uteblivna anslutningen eller den inställda resan orsakades direkt av eller till sin natur var förknippad med:

  1. Extraordinära omständigheter som inte är förbundna med järnvägsdriften (såsom extrema väderförhållanden, större naturkatastrofer eller större folkhälsokriser) som Mälardalstrafik inte hade kunnat undvika eller förebygga följderna av, även om Mälardalstrafik hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.
  2. Fel eller försummelse av resenären (exempelvis om resenären missar tågets avgång, går ombord på fel tåg, eller inte stiger av tåget vid sin bytesstation eller slutstation)
  3. Tredje mans beteende (såsom personer på spåret, kabelstöld, nödfall ombord, brottsbekämpande verksamhet, sabotage eller terrorism) som Mälardalstrafik inte hade kunnat undvika eller förebygga följderna av, även om Mälardalstrafik hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade.

5.9 Ersättning kan inte göras gällande för värdebortfall, ideella skador eller följdskador.

5.10 Om det uppstår misstanke om bedrägeri, försök till bedrägeri, eller annat brottsligt beteende, kan resenären krävas på ytterligare underlag. Bedrägeri, försök till bedrägeri, eller annat brottsligt beteende kan komma att polisanmälas.

Tåg med sträckning kortare än 150 kilometer

5.11 Om det finns skälig anledning att anta att en resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad (befarad försening), har resenären rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport för att nå resans slutdestination mot uppvisande av kvitto eller annan likvärdig dokumentation. Högsta ersättning är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110) som gäller för det år då resan skulle ha avslutats. Om resenären inte har betalat för resan avräknas den kostnad resenären skulle ha haft om denne hade betalat för resan.

5.12 Ersättning enligt 5.11 betalas inte ut till ombud, med undantag för medresenärer och/eller familjemedlemmar.

5.13 Om en resa är mer än 20 minuter försenad, har resenären, om denne inte begärt ersättning för annan transport vid befarad försening enligt 5.11, med bibehållen rätt att resa med tåget, rätt till prisavdrag med:

  • 50 procent av biljettpriset* vid 20-39 minuters försening,
  • 75 procent av biljettpriset* vid 40-59 minuters försening, eller
  • 100 procent av biljettpriset* vid 60 minuters försening eller mer.

* För den som reser med periodbiljett utgör ersättningsbeloppet en proportionerlig del av utgiften för periodbiljetten. Information om hur biljettpriset för Movingo-biljetter beräknas framgår av mälartåg.se/kundservice/ersattning-vid-forsening. Om det inte klart framgår vilket pris resenären har betalat för resan, beräknas prisavdraget utifrån priset för en enkelbiljett. Om resenären i ett sådant fall har använt en biljett som innebär en rabatt i förhållande till en enkelbiljett, minskas prisavdraget i proportion till rabatten.

5.14 När ersättning enligt 5.13 ska utgå i form av återbetalning av hela eller delar av biljettpriset, ska prisavdraget beräknas på resan i dess helhet.

5.15 Utöver vad som framgår av 5.8 är resenären, vid resa med tåg med sträckning kortare än 150 kilometer, inte berättigad till ersättning om trafikstörningen var känd för resenären genom information som har offentliggjorts avseende inställd avgång eller senarelagda avgångstider minst tre dygn före den tid för avgång som framgår av den offentliggjorda tidtabellen. Detta gäller dock inte om resans ankomsttid till slutstation framgår av Transportavtalet.

Tåg med sträckning längre än 150 kilometer

5.16 Om det rimligen kan förväntas, antingen vid avgång eller i händelse av en utebliven anslutning eller inställelse, att ankomsten till resenärens slutstation enligt Transportavtalet kommer att försenas med 60 minuter eller mer (befarad försening), har resenären rätt att välja något av följande:

  1. Återbetalning motsvarande hela biljettpriset**, enligt samma villkor som vid köpet, för den eller de delar av resan som inte fullföljts och för den eller de delar som fullföljts, om resan blivit meningslös med avseende på resenärens ursprungliga resplan, med en returresa till den första avreseorten snarast möjligt om detta är relevant.
  2. Fortsatt resa eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten snarast möjligt och på likvärdiga transportvillkor.
  3. Fortsatt resa eller ombokning till den slutliga bestämmelseorten en senare dag som resenären finner lämplig och på likvärdiga transportvillkor.

Om de tillgängliga ombokningsalternativen inte meddelas resenären inom 100 minuter från den planerade avgångstiden för den försenade eller inställda tågresan eller den uteblivna anslutningen, har resenär rätt till ersättning för resa på jämförbara villkor (via järnväg eller buss) för att nå resans slutdestination mot uppvisande av kvitto eller annan likvärdig dokumentation.

5.17 Om en försening uppgår till 60 minuter eller mer, eller om förbindelsen ställs in, har resenären rätt till följande:

  1. Måltider och förfriskningar (alkoholfritt) om dessa finns att tillgå ombord på tåget eller på stationen eller rimligen kan erbjudas, som står i skälig proportion till väntetiden, med beaktande av kriterier såsom avståndet från leverantören, den tid som krävs för leverans och kostnaden.
  2. Hotellrum eller annan inkvartering, samt transport mellan järnvägsstationen och inkvarteringsplatsen, när ett uppehåll på en eller flera nätter, eller ett ytterligare uppehåll blir nödvändigt, där och om detta är fysiskt möjligt.
  3. Transport från tåget till järnvägsstationen, till en alternativ avgångspunkt eller till den slutliga bestämmelseorten för förbindelsen om tåget har blivit stående på linjen, där och om detta är fysiskt möjligt.

5.18 Om en resa är 60 minuter eller mer försenad har resenären, om denne inte har begärt återbetalning enligt 5.16a, med bibehållen rätt att åka med tåget, rätt till ersättning för förseningen i form av:

  • 25 procent av biljettpriset** vid 60-119 minuters försening, eller
  • 50 procent av biljettpriset** vid 120 minuters försening eller mer.

**För den som reser med periodbiljett utgör ersättningsbeloppet en proportionerlig del av utgiften för periodbiljetten. Information om hur biljettpriset för Movingo-biljetter beräknas framgår av mälartåg.se/kundservice/ersattning-vid-forsening. Om det inte klart framgår vilket pris resenären har betalat för resan, beräknas prisavdraget utifrån priset för en enkelbiljett. Om resenären i ett sådant fall har använt en biljett som innebär en rabatt i förhållande till en enkelbiljett, minskas prisavdraget i proportion till rabatten. För Direktbiljetter beräknas biljettpriset i relation till det totala pris som resenären faktiskt erlagt för den försenade resan.

5.19 Resenär har rätt till ersättning för utgifter till följd av trafikstörningar som innebär försening från resenärens avresestation eller till dennes slutstation för tågresan med Mälartåg, enligt följande:

  1. Skäliga utgifter för nödvändiga telemeddelanden. Ersättning lämnas även om resenären på grund av förseningen avbryter sin resa.
  2. Skäliga merkostnader för mat och dryck (alkoholfri) samt skäliga merutgifter för logi, och vid behov, för transport till logiplatsen mot inlämnat kvitto om resenären på grund av förseningen förlorat sista anslutande tidtabellsenliga förbindelse för dagen till slutstation för tågresan med Mälartåg, om inte resenären erbjuds ersättande resa på likvärdiga villkor. Om resenären kostnadsfritt har erbjudits mat, dryck, logi och transport till logiplatsen enligt 5.17 ersätts resenären inte för motsvarande kostnader. Merkostnader för mat, dryck, logi och transport till logiplatsen ersätts inte om resenären avbryter sin resa.

5.20 Återbetalning enligt 5.16a och ersättning enligt 5.18 utbetalas till resenären inom 30 dagar från den dag begäran mottagits av Mälardalstrafik. Ansökan om ersättning sker enligt avsnitt 6.

5.21 Utöver vad som framgår av 5.8 är resenären, vid resa med tåg med sträckning längre än 150 kilometer, inte berättigad till ersättning om denne har informerats om förseningen före inköp av biljetten eller om ankomsttiden har försenats med mindre än 60 minuter genom fortsatt resa med annan trafiktjänst eller ombokning.

5.22 Resenär kan begära intyg om att en försening ägt rum. För begäran om intyg, kontakta Mälartåg kundservice.

Resplus Kom-Fram-Garanti

5.23 Resplus Kom-Fram-Garanti gäller för resor som innefattar flera operatörer och som har köpts i en sammanhållen bokning. Resplus resevillkor gäller utöver operatörens egna villkor, se Resevillkor för Resplusresa på samtrafiken.se/resplus.

6. Kundsynpunkter och ansökan om ersättning

6.1 Information om hur kundsynpunkter kan lämnas framgår av mälartåg.se/kundservice.

6.2 Ansökan om ersättning vid försening för resa med Mälartåg görs på formulär på mälartåg.se/kundservice. Ansökan kan även göras genom att skriva eller ringa till Mälartåg kundservice. Vid begäran om ersättning för merkostnader kan underlag och kvitto komma att begäras in.

6.3 Om det inte finns särskilda omständigheter ska ansökan om ersättning göras inom 60 dagar från förseningstillfället.

6.4 Resenär som inte blir nöjd med hur dennes begäran om ersättning har bedömts kan begära omprövning. En begäran om omprövning ska göras skriftligen och innehålla skälen för omprövningsärendet. Begäran om omprövning ska inkomma inom tre veckor från besked i ersättningsärendet.

7. Ordningsföreskrifter för resa med Mälartåg

7.1 Resenär är skyldig att följa tillämpliga lagar (se särskilt bestämmelserna i järnvägslag (2004:519) och ordningslag (1993:1617)), författningar samt normer och föreskrifter under sin resa med Mälartåg.

7.2 Resenär ska följa skyltning, utrop samt ombordpersonalens anvisningar.

7.3 Resenär ska visa hänsyn till andra resenärer vid resande på Mälartåg.

7.4 Resenär ska respektera lugn avdelning och allergivänlig avdelning.

7.5 På- och avstigning får normalt endast ske vid station. Resenär ska följa ombordpersonalens anvisningar om på- och avstigning måste ske på annan plats.

7.6 Ombord på Mälartåg är det inte tillåtet att:

  1. Röka eller använda cigaretter, e-cigaretter, cigarrer eller liknande.
  2. Dricka alkohol.
  3. Laga mat eller äta mat som riskerar att vara obehaglig för andra resenärer.
  4. Skräpa ner.
  5. Ligga ned i sittmöbler, ligga eller sitta på golvet eller ha fötterna på sätet.
  6. Använda radio, musikspelare, mobiltelefoner, musikinstrument eller dylikt på sådant sätt att annan resenär eller ombordpersonal störs, besväras eller att andra resenärer riskerar att inte höra utrop från ombordpersonal.
  7. Ofreda någon eller uppträda stötande på annat sätt.
  8. Uppträda på ett sådant sätt att annan resenär kan bli orolig för att situationen kan bli farlig eller störa ordningen i trafiken.
  9. Öppna dörrarna eller stiga på eller av tåget när tåget är i rörelse.
  10. Hindra dörrar som är på väg att stängas eller öppnas med våld.

8. Förlust av rätten till resa

8.1 Resenär som inför eller under sin resa, i) genom sitt uppträdande äventyrar eller kan befaras äventyra säkerheten ombord eller driften av tåget, ii) är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, iii) stör ordningen eller stör andra resenärer på ett sätt som inte kan godtas, iv) inte rättar sig efter ombordpersonalens anvisningar, v) inte följer avsnitt 7, Ordningsföreskrifter för resa med Mälartåg, vi) inte har giltig biljett för hela resan och vägrar betala fastställd tilläggsavgift enligt 2.12 eller vii) tar med sig bagage, djur eller dylikt som inte får medföras enligt avsnitt 10, har förlorat sin rätt att resa med tåget och kan nekas påstigning eller avvisas från tåget vid anmodan från ombordpersonal.

8.2 Den som har förlorat sin rätt att resa med tåget enligt 8.1 har inte rätt att få tillbaka avgiften denne har betalat för resan eller, om resan påbörjats, skillnaden mellan avgiften för resan och avgiften för den sträcka denne har rest.

9. Filmning och fotografering

9.1 Filmning och fotografering i kommersiellt syfte, försäljning, intervjuer, reklamutdelning eller liknande är inte tillåtet på Mälartåg utan särskilt tillstånd.

9.2 För att ansöka om tillstånd enligt 9.1 kontakta vår trafikutövare via mälartåg.se/press.

10. Bagage och medtaganderegler

10.1 Resenär med giltig biljett får under sin resa ta med sig bagage. Bagage avser väska eller föremål, av skäligt omfång, som lätt kan bäras av och på tåget av resenären. Bagage ska förvaras under stol, i knät, på bagagehyllan eller på annan i tåget anvisad plats, utan olägenhet för annan resenär. Bagage får inte placeras så att utrymningsvägar blockeras.

10.2 Tyngre bagage eller bagage som sticker ut från hyllan får inte placeras på bagagehylla.

10.3 Rullstolar har prioritet framför cyklar, större bagage och barnvagnar i nämnd ordning.

10.4 Bagage som inte får medföras:

  1. Farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämnen.
  2. Skjutvapen, om inte slutstycket eller annan vital del av vapnet avlägsnas och förvaras skild från vapnet, som ska vara förvarat i fodral.
  3. Andra föremål som kan medföra besvär eller obehag för andra resenärer eller som kan förorsaka skada.

Ombordpersonal ansvarar för säkerheten ombord på tåget och har rätt att av säkerhetsskäl neka ombordstigning eller avvisa resenär om bagaget inte uppfyller krav enligt ovan.

Rullstol och sittscooter

10.5 Rullstol och sittscooter får medföras av resenären förutsatt att rullstolens/sittscooterns mått (längd/bredd/vikt) är inom nedan angivna mått och att Mälardalstrafiks säkerhetskrav är uppfyllda. För det fall en rullstol eller sittscooter överstiger angivna mått eller inte uppfyller Mälardalstrafiks säkerhetskrav kan resenären, av säkerhetsskäl, nekas ombordstigning.

Maximala mått för rullstol:

  • Längd 125 cm
  • Bredd 75 cm
  • Vikt 300 kg (inkl. resenär)

Maximala mått för sittscooter:

  • Längd 120 cm
  • Bredd 70 cm
  • Vändcirkel 260 cm (radie 130 cm)
  • Vikt 300 kg (inkl. resenär)

Rullstol/sittscooter ska placeras på angiven rullstolsplats av säkerhetsskäl.

Barnvagn

10.6 I mån av plats får barnvagn tas med och ska placeras på angiven plats för barnvagn. Barnvagnen ska låsas med broms. Där fästanordning för barnvagn finns ska den användas. Barnvagn får inte placeras så att annan resenär eller ombordpersonal hindras att passera eller att utrymningsväg blockeras. På uppmaning av ombordpersonal ska barnvagn fällas ihop och förvaras på avsedd plats.

Djur

10.7 Resenär får endast ta med vanliga husdjur, till exempel hundar, katter och kaniner. Resenär får exempel inte ta med hästar, grisar, får och liknande.

10.8 Resenär får inte ta med djur som kan utgöra en fara eller skapa obehag för annan resenär eller ombordpersonal.

10.9 De djur som resenär tar med måste vara kopplade eller förvaras i väska eller bur.

10.10 Resenär får ta med högst två (2) djur om inte djuren sitter i en väska eller bur.

10.11 Djur får inte vistas på plats som är markerad med förbudsskylt (ledarhund/assistanshund undantas från förbud och får alltid medföras).

Cykel

10.12 I mån av plats får en konventionell cykel (gäller även elcykel, elscooter, elsparkcykel, kickbike eller ståhjuling (exempelvis Segway)) per resenär tas med utan extra kostnad. Elsparkcyklar med maxhastighet över 20 km/tim eller motorstyrka på mer än 250 watt klassas som moped och får inte tas med ombord.

I mån av plats får en trehjulig cykel i form av hjälpmedel tas med per resenär utan extra kostnad. För det fall en trehjulig cykel överstiger angivna mått kan resenären, av säkerhetsskäl, nekas ombordstigning.

Maximala mått för trehjulig cykel:

  • Längd 180 cm
  • Bredd 80 cm

10.13 Tandemcykel, varucykel samt cykelkärror får inte tas med ombord.

10.14 Cyklar ska placeras i särskilt markerat utrymme och förankras med särskild fastsättningsanordning där sådan finns. Om alla cykelplatser är upptagna eller om cykeln inte kan placeras utan att utrymningsväg hindras, får resenär som reser med cykel vänta till nästa avgång. Bedömningen av om plats finns för cykeln görs av ombordpersonal.

10.15 Elsparkcykel eller mindre resecykel ska fällas ihop och förvaras i bagageställ eller på golvet under sätet i mån av plats. Elsparkcykel eller mindre resecykel får inte placeras på hatthyllan. Det är inte tillåtet att ladda elsparkcykel eller större litiumbatterier ombord på tåget.

10.16 Resenär som reser med cykel ansvarar själv för att dennes cykel kommer på och av tåget.

10.17 På grund av utrymmes- och säkerhetsskäl är det inte tillåtet att stiga av eller ombord på tåget med cykel på Arlanda C.

Rullskridskor och skateboards m.m.

10.18 Rullskridskor, inlines, skateboards, hoverboard eller liknande får medföras men av säkerhetsskäl inte användas ombord på tåget.

11. Hittegods

11.1 Hittegods som resenär finner ombord på Mälartåg ska lämnas till ombordpersonal. Ingen ersättning utgår för hittegods som lämnas in.

11.2 Information om hantering av hittegods framgår av mälartåg.se/kundservice/hittegods.

12. Personuppgiftshantering

12.1 När resenär reser med Mälartåg behandlar Mälardalstrafik dennes personuppgifter. Under hantering av personuppgifter på malardalstrafik.se finns information om hur Mälardalstrafik hanterar personuppgifter och om registrerades rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.